Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 153/2017)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Τό ἀληθινόν φῶς ἐπεφάνη, καί πᾶσι τόν φωτισμόν δωρεῖται·
Βαπτίζεται Χριστός μεθ’ ἡμῶν, ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος…»
(Στιχηρόν Ἰδιόμελον τῶν Αἴνων τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Ἐγκαρδίως εὔχομαι εἰς ὅλους σας πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό καί δαψιλῆ τήν Θεία Χάρι τοῦ σαρκί ἐπιφανέντος καί φωτίσαντος τόν κόσμον Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, κατά τόν ἱερόν Ὑμνογράφον τῆς Ἐκκλησίας μας, κατευθύνονται ἀπό τό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ πρός τόν Ἰορδάνην ποταμόν. «Αἱ Ἀγγελικαί προπορεύεσθε Δυνάμεις, ἐκ τῆς Βηθλεέμ, πρός τά ῥεῖθρα Ἰορδάνου … Χαῖρε Ποταμέ καί εὐτρεπίζου. Πᾶσα δέ γῆ ἀγαλλιάσθω. Χριστός ἔρχεται, τήν ἁμαρτίαν τοῦ Ἀδάμ, καθᾶραι ὡς εὔσπλαγχνος». «Τήν Βηθλεέμ ἀφέμενοι, τό καινότατον θαῦμα (τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ), πρός Ἰορδάνην δράμωμεν, ἐκ ψυχῆς θερμοτάτης, κἀκεῖσε κατοπτεύσωμεν, τό φρικτόν Μυστήριον» (τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καί τῆς φανερώσεως τῆς προσκυνήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος).

------------------------------------
Πηγή:  imkythiron.gr
------------------------------------