Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

ΟΓΑ: Παράταση της απογραφής των συνταξιούχων

Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς μεγάλος αριθμός αυτών δεν έχει προλάβει να ενταχθεί στη διαδικασία.
Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Παναγιώτη Πέτρουλα παρατείνεται η διαδικασία επιλογής ΕΛΤΑ ή τράπεζας και την κατάθεση του «Απογραφικού Δελτίου» των συνταξιούχων του ΟΓΑ (άνοιγμα λογαριασμού) για την εφαρμογή του νέου τρόπου πληρωμής των συντάξεων, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2011.
Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού συνταξιούχων (απογραφή):
Σχετικά με τη διαδικασία απογραφής και τον νέο τρόπου είσπραξης των συντάξεων μέσω λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ ή τραπεζικού λογαριασμού, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ πρέπει να δηλώσει το λογαριασμό που επιθυμεί να πιστώνεται η σύνταξή του ως εξής:
1. Προκειμένου να απογραφεί και να ανοίξει λογαριασμό στα ΕΛΤΑ ή σε Τράπεζα να δηλώσει αυτόν που ήδη έχει, πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το καταθέσει έως 31/01/2011 στο Κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. ή της Τράπεζας που θα επιλέξετε.
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με τα πραγματικά του ή έχει αλλάξει, αφού το διαγράψει, πρέπει να συμπληρώσει το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζί του :
α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. Αν δεν διαθέτει ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθεί στη Δ.Ο.Υ που υπάγετε για να λάβετε βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).
ε) Αν ο λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο τα πιο κάτω κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα: 
 • Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση ορισμού επιτρόπου.
 • Αν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική απόφαση ορισμού συμπαραστάτη.
 • Αν ο συνταξιούχος αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 
2. Για να κατατίθεται η σύνταξη στο λογαριασμό, που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε Τράπεζα, πρέπει να γνωρίζει ότι : 
 •  Ο λογαριασμός μπορεί να είναι καταθετικός Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ..
 •  Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα. 
Αν ο λογαριασμός είναι κοινός πρώτο όνομα θα είναι του δικαιούχου της σύνταξης.

Κατ' εξαίρεση επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών) πρώτο όνομα πρέπει να είναι του Γονέα ή του Επιτρόπου.
Μετά το τέλος της απογραφής, η σύνταξή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού που θα έχει υποδείξει ο συνταξιούχος του ΟΓΑ στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Κάθε ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ θα αποστέλλεται από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των μηνιαίων συντάξεων και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό του συνταξιούχου που τηρείτε σε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον νέο τρόπο πληρωμής και την διαδικασία της απογραφής μπορούν να απευθύνονται :
- στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής τους
- στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περ/κά Υποκ/τα του ΟΓΑ
- στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www.oga.gr ).

--------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
--------------------

Διευκολύνσεις για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ

Πιστωτικές διευκολύνσεις για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010-2011 χορηγούνται με απόφαση που υπογράφηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου.

Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε η επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας. Το σύνολο των χορηγουμένων δανείων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δε θα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στην απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα, 31 Δεκεμβρίου 2010, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρεται:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010 −2011.

Άρθρο 2

Ως επιτόκιο ορίζεται το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) δωδεκάμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 30% πλέον εισφοράς του ν. 128/75, όπως ισχύει και θα επιδοτείται κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/75, για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Άρθρο 3

Η διάρκεια των ανωτέρω δανείων θα είναι μέχρι της 31−12−2013. Τα δάνεια αυτά θα εξοφλούνται με ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα δόση την 30−12−2011 και τελευταία την 31−12−2013.

Άρθρο 4

Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζεται η 31−3−2011.

Άρθρο 5

Το σύνολο των χορηγουμένων δανείων από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα υπερβαίνει συνολικά σε κάθε περίπτωση τα 15 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τις συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 250.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ για τις ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, με ανώτατο όριο τα 25.000 ανά επιχείρηση.


---------------------------
Πηγή: agrotypos.gr
---------------------------

Ανακοινώθηκε η παράταση αποπληρωμής κτηνοτροφικών δανείων ως το 2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, λίγες ώρες πριν την εκπνοή του 2010, η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για παράταση της αποπληρωμής ως το 2016 των άτοκων δανείων, που έλαβαν οι κτηνοτρόφοι το 2007.

Τα δάνεια συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ σε 29.300 κτηνοτρόφους - που έληγαν στο τέλος του 2012 - είχαν δοθεί τον Δεκέμβριο του 2007, ήταν άτοκα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και πενταετούς διάρκειας και θα έπρεπε να εξοφλούνταν σε ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις με πρώτη δόση καταβλητέα την 31 Δεκεμβρίου 2008 και τελευταία την 31 Ιανουαρίου 2012.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε θα δοθεί παράταση στην αποπληρωμή τους έως το 2016 και θα εξοφληθεί σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016. Οι τόκοι του δανείου θα επιδοτούνται κατά 50% από το λογαριασμό του ν. 128/75.

Ο εκτοκισμός και η καταβολή των τόκων θα γίνεται σε ετήσιες δόσεις και η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται εφόσον οι δανειοδοτούμενοι θα καταβάλουν το τμήμα των τόκων που τους αναλογεί και οι οφειλές τους θα είναι ενήμερες.

Ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών του δανείου ορίζεται το ισχύον για κάθε πιστωτικό ίδρυμα επιτόκιο για την ίδια κατηγορία δανείων. Το ποσοστό της επιδότησης του επιτοκίου θα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο τέταρτο της μονάδας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα – στην εκπνοή του 2010 – στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

«Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2322/1995 όπως ισχύει. Τίθεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέχρι 31−3−2011». Παράλληλα, η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/75, όπως ισχύει.

Μ. Αποστολάκη

Υπενθυμίζουμε ότι την παράταση της αποπληρωμής ως το 2016 των άτοκων δανείων, που έλαβαν οι κτηνοτρόφοι το 2007, εξήγγειλε από τη βουλή και αργότερα επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στον ΑγροΤύπο και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιλένα Αποστολάκη. Παράλληλα, έδωσε απαντήσεις σε θέματα που χρονίζουν και απασχολούν το κτηνοτροφικό δυναμικό της χώρας εδώ και αρκετά χρόνια.

«Βούληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στη σημερινή συγκυρία της επιδεινωμένης κατάστασης για τους κτηνοτρόφους, μέσα από την αύξηση των ζωοτροφών και πολλών άλλων αντίξοων συνθηκών, είναι η ενίσχυσή τους σε ό, τι αφορά την αποπληρωμή των δανείων αυτών. Και αυτό έχει ήδη γίνει γνωστό με τη μορφή των εξαγγελιών, που αφορούν στην παράταση της αποπληρωμής των άτοκων αυτών δανείων, μέχρι το 2016.

Όμως, φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η παράταση, από μόνη της, δεν είναι μία ουσιαστική ανακούφιση για τους κτηνοτρόφους. Μέσα στις σημερινές δεινές και περιοριστικές δημοσιονομικές συνθήκες, δεν είναι δυνατόν η επέκταση της παράτασης της αποπληρωμής των ατόκων δανείων να γίνει και πάλι υπό μορφή ατόκου δανεισμού, διότι, τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα και πάντως έχουν στερέψει», ανέφερε η υφυπουργός και συνέχισε:

«Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί και δεν έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΑΑΤ, είναι το γεγονός ότι προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα σε ό, τι αφορά το ποσό της επιδότησης του επιτοκίου. Και προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ούτως ώστε το ποσό της επιδότησης από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου να είναι το υψηλότερο δυνατό για τους έλληνες παραγωγούς».


-------------------------
Πηγή: agrotypos.gr
-------------------------

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Πτώμα βοοειδούς στην Αγία Πελαγία

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους κατοίκους της Αγίας Πελαγίας σήμερα το πρωϊ. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με πτώμα βοοειδούς που ξεβρασε η θάλασσα στην παραλία.

Αμέδως ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου άμεσα και το πτώμα του ζώου απομακρύνθηκε και οδηγήθηκε σε κατάλληλο χώρο ταφής.

Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει παρόμοιο γεγονός στις παραλίες του νησιού μας και αποτελεί ένα ακόμη θλιβερό φαινόμενο καθώς φαίνεται ότι τα πτώματα των άτυχων ζώων προέρχονται πιθανώτατα από διερχόμενα πλοία μεταφοράς ζώων.Ίσως μια εντατικώτερη επιτήρηση του στενού μεταξύ Κυθήρων και Πελοποννήσου θα μπορούσε να αποτρέψει τους ασυνείδητους πλοιάρχους από το να πετούν οτιδήποτε θεωρούν άχρηστο στην θάλασσα και θα τους υπενθύμιζε να σέβονται τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοϊας.
----------------------------
Αντώνης Λαμπρινίδης
----------------------------

Εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Νόμου που αφορά το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών»

Σημαντική παρέμβαση στο χώρο των μεταπρατών, των μεσαζόντων στον αγροτικό χώρο, επιχειρεί η Κυβέρνηση με το Σχέδιο Νόμου που παρουσίασε την Τετάρτη (30/12) στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ομόφωνα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης.
 
Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική. Με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κάθε έμπορος που συναλλάσσεται με τους αγρότες παίρνει Ειδικό Αριθμό Εγγραφής (ΕΑΕ) και αποτυπώνεται σ’ αυτόν κάθε συναλλαγή. Για να εγγραφεί δε είναι υποχρεωμένος είτε με τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, είτε με τις υπάρχουσες υποδομές του ο έμπορος να διαθέτει το τεκμήριο νομιμότητας στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.
 
Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, το Σχέδιο Νόμου που αφορά το «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών»: 
 • θέτει σαφείς κανόνες στην εμπορία των προϊόντων
 • δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον παραγωγό
 • κατοχυρώνει τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές
 • καθορίζει τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους με γνώμονα ότι το αγροτικό εισόδημα ιδιαίτερα των μικρών αγροτών αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος 
Οι κυρώσεις που προβλέπονται για παραβίαση του Μητρώου και των κανόνων είναι διττές. Για τον έμπορο η προσωρινή ή οριστική διαγραφή, η μη αναγνώριση των οικονομικών του συναλλαγών από τις εφορίες και η ποινική δίωξη που συνοδεύει το αδίκημα της απάτης. Αλλά και για τους παραγωγούς που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται προβλέπονται κυρώσεις, όπως η μη επιστροφή του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων. Έτσι αναλαμβάνουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης.
 
Τέλος το Μητρώο και η χρήση του συνδέεται άμεσα με το Παρατηρητήριο Τιμών αγροτικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται καθημερινά διασταύρωση των τιμών και άρα εντοπισμός των καταστάσεων αισχροκέρδειας.
 
Το Σχέδιο Νόμου κατατίθεται στη Βουλή αμέσως μετά το άνοιγμα των διαδικασιών της.
 
----------------------
Πηγή: agrotypos.gr
----------------------

ΜΙΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΤΟΞΙΚΟ «ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ» ΣΕ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ

Το «καταραμένο» απόβλητο του λαδιού που πιάνει 2.000 ευρώ το κιλό....!!!!!

Τα υγρά ελαιουργικά απόβλητα (λιοζούμια ή κατσίγαροι όπως λέγονται στην Κρήτη), που αποτελούν κατάρα για το περιβάλλον λόγω της υψηλής τοξικότητάς τους, διαλύοντας ολόκληρα οικοσυστήματα και μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα με υψηλό κόστος τους παραγωγούς και τους ελαιουργούς, τώρα μεταβάλλονται σε ευλογία για τη ζωή.

Μετατρέπονται σε προϊόν υψηλής οικονομικής και βιολογικής αξίας, χάρη σε μια τεχνολογική καινοτομία που δημιούργησαν τα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, με επικεφαλής τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, Ηλία Καστανά.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσοντας ένα ειδικό φίλτρο καθαρισμού και άλλες τεχνικές, τα τοξικά απόβλητα των ελαιουργείων γίνονται στο τέλος καθαρό νερό και οι τοξικές φαινόλες, που είναι σημαντικά αντιοξειδωτικά, και μετατρέπονται με την κατάλληλη επεξεργασία και δοσολογία σε ένα καθαρό βιολογικό προϊόν το οποίο θα πωλείται προς 2.000 ευρώ το κιλό, όταν το καλό λάδι κοστίζει μόλις 2 ευρώ το κιλό!

Η αρχή της εφαρμογής της προαναφερόμενης συσκευής και της επεξεργασίας θα γίνει φέτος σε ιδιωτικό ελαιουργείο του χωριού Αλάγνι στο νομό Ηρακλείου. Η δημιουργικότητα της κοινωνίας έρχεται να δώσει ελπίδα στη μαυρίλα των καταστροφικών κυβερνητικών επιλογών σε ένα γκρίζο τοπίο.

Συνδυάζονται έτσι παραδοσιακά προϊόντα που με τη χρήση της επιστήμης αποκτούν τεράστια σημασία για την υγεία, αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικότερα.

Φίλτρο για τις φαινόλες

Ειδικότερα, όπως μας είπε ο κ. Καστανάς, «τα υγρά ελαιουργικά απόβλητα ή κατσίγαροι έχουν πολλές τοξικές ουσίες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές, άρα και αντιμικροβιακές.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κρήτης, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και ΤΕΙ, συνεργάστηκαν για πρώτη φορά και φτιάξαμε ένα ειδικό φίλτρο, το οποίο παίρνει αυτές τις φαινόλες, οι οποίες είναι χρήσιμες στις κατάλληλες ποσότητες, που είναι μεγάλες σε αριθμό. Είναι γνωστό πως οι φαινόλες του κατσίγαρου καίνε τα φυτά στα χωράφια, εξοντώνουν έντομα, πουλιά, χέλια και μικρά ζώα.

Επιφέρουν μεγάλη καταστροφή συνολικά στο οικοσύστημα. Εμείς θα καθαρίσουμε το οικοσύστημα από τους κατσίγαρους, ενώ δημιουργούμε και ένα αναβαθμισμένο προϊόν στην αγορά. Η τιμή των φαινολών σε χοντρική τιμή κοστίζει 2.000 ευρώ το κιλό. Ταυτόχρονα η ποιοτική διαφορά του ελαιόλαδου από το αραβοσιτέλαιο είναι η ύπαρξη αυτών των σημαντικών ουσιών.

Τις φαινόλες μπορούμε να τις προσθέσουμε με την κατάλληλη δοσολογία σε ένα ποτό ή σε ένα τρόφιμο και να του προσδώσουμε τις περισσότερες από τις θετικές ιδιότητες του ελαιολάδου».

Η τεχνική επεξεργασία

Για την τεχνική λειτουργία του φίλτρου και τα αποτελέσματά του ο ίδιος καθηγητής τονίζει: «Το φίλτρο αυτό καθαρίζει τον κατσίγαρο κατά 80% και είναι πατενταρισμένο. Εν συνεχεία, με τεχνολογική παρέμβαση του Πολυτεχνείου, δημιουργείται μια στεγανή δεξαμενή στο έδαφος, όπου ο κατσίγαρος καθαρίζεται πλήρως και γίνεται καθαρό νερό.

Παράλληλα, φυτεύονται ιτιές πάνω από τη δεξαμενή και σε 5 χρόνια, λόγω άφθονου νερού, η ιτιά φτάνει τα 8 μέτρα ύψος εκμεταλλευόμενοι έτσι και το ξύλο.

Αμέσως μετά παρεμβαίνει το ΤΕΙ, το οποίο χουμοποιεί τα φύλλα των δέντρων και τα στερεά υπολείμματα του κατσίγαρου και τα κάνει βιολογικό λίπασμα. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση και θα λειτουργήσουν δύο εργοστάσια στο Αλάγνι σε συνεργασία με ιδιώτη, τη "Μεσογειακή Α.Ε.".

Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία που θα παίρνουμε από το φίλτρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους, ως συμπλήρωμα διατροφής (έχει γίνει μάλιστα σχετική αίτηση σε φορείς από την Αυστρία), είτε να μπαίνει ως πρόσθετο τροφίμων, δίνοντας τις καλές ιδιότητες του ελαιολάδου.

Για να αποφύγουμε την πικρίλα και να προστατέψουμε αυτά τα σημαντικά προϊόντα από την επαφή τους με το οξυγόνο, θα τα κάνουμε μικροκάψουλες και θα μπαίνουν ως ενισχυτικά πρόσθετα σε διάφορα είδη τροφίμων. Η κάψουλα αυτή θα ανοίγει εντός του στομαχιού.

Οι καταπληκτικές αυτές φαινόλες είναι πολλές και διαφορετικές. Ως προς την ποσότητα, από τους 3.000 τόνους παραγωγής στο Αλάγνι θα βγουν 500 κιλά φαινόλες».
-----------------------------------------------------------------
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
----------------------------------------------------------------

Σχόλιο Αναγνώστη μας σχετικά με την ανάρτηση "Τεχνητό κάρβουνο από το κουκούτσι της ελιάς"

"Διάβασα το άρθρο για το πυρηνοκάρβουνο και θυμήθηκα οτι, την δεκαετία του 60, στο ελαιουργείο του Μεγαλοοικονόμου στην Αγία Πελαγία, εκεί που τώρα βρίσκονται τα πέτρινα του Βαγγέλη Μεγαλοοικονόμου (δίπλα στο Ξενοδοχείο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ), γινόταν επεξεργασία του κουκουτσιού (πυρήνα) της ελιάς, από το οποίο φτιάχνανε μια σκόνη, που πιστεύω οτι ήταν αυτό που σήμερα λένε πυρηνοκάρβουνο.

Το κουκούτσι συνθλιβόταν σε μια πρέσσα και γινόταν τρίμμα.
Στη συνέχεια, άναβαν ένα καμίνι, φτιαρίζανε τον τριμμένο πυρήνα μέσα στο καμίνι από ένα άνοιγμα όπου καιγόταν με πολλή μεγάλη ένταση.
Είχα ρίξει κι εγώ άπειρες φτιαριές, το βλέπαμε σαν παιχνίδι.

Αφού σιγά-σιγά γέμιζε το καμίνι, στη συνέχεια σφραγιζόταν ώστε να σταματήσει η καύση.
Την επόμενη μέρα, αφού είχε σβήσει και κρυώσει το καμίνι, το άνοιγαν και άδειαζαν το περιεχόμενο, το οποίο ήταν πιά μαύρο και έμοιζε με καρβουνόσκονη.
Η διαδικασία επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά.
Στο τέλος, στην αυλή του εργοστασίου, συσσωρεύονταν ολόκληρα βουνά τέτοιας «καρβουνόσκονης».

Τι την κάνανε μετά δεν γνωρίζω.

Ρωτήστε πάντως κάποιον παλιό Ποταμίτη ή Αγιο-Πελαγίτη, σίγουρα θα μπορεί να σας διαφωτίσει περισσότερο.

Κων/νος Αριστ. Κορωναίος
Αθήνα"
Εάν κάποιος γνωρίζει περισσότερα για το θέμα παρακαλείται να μας στείλει όποιες πληροφορίες νομίζει ότι θα ήταν χρήσιμες για την διεύρυνση της ενημέρωσης όλων για το συγκεκριμένο θέμα.
Ευχαριστούμε.

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ιδρύεται Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων !

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί για ψήφιση στις αρχές του νέου χρόνου στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δημιουργία μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων.
 
Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για κάθε έμπορο (μεταπράτη ή μεσάζοντα) που συναλλάσσεται με τους αγρότες και η κάθε συναλλαγή θα αποτυπώνεται στο Μητρώο.
 
Για να εγγραφεί κάποιος στο Μητρώο είναι απαραίτητο ο κάθε έμπορος να διαθέτει το τεκμήριο νομιμότητας για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας….
 
Το νομοσχέδιο προβλέπει και κυρώσεις τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους αγρότες.
 
Για τους εμπόρους προβλέπεται προσωρινή οριστική διαγραφή τους, μη αναγνώριση των οικονομικών τους συναλλαγών από τις Εφορίες και ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης.
 
Για τους αγρότες προβλέπονται κυρώσεις όπως η μη επιστροφή του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων.
----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
----------------------

Εγκύκλιος Κουσελά για την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, εξέδωσε Εγκύκλιο προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 
Με την Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 και για το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, εφόσον υπάρχει τέτοιο σύμφωνα με τον Κώδικα ΦΠΑ, δεν υπάγονται μόνο τα πάγια που έχουν χαρακτήρα μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και τα έπιπλα, ο λοιπός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 
Διευρύνεται, δηλαδή, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με την υπαγωγή στην έκπτωση όλων των ενσώματων αγαθών τα οποία, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής, περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες παγίων, έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του ενός έτους και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους.
 
Τυχόν παρεχόμενη από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης των παραπάνω πάγιων στοιχείων, δεν επηρεάζει την υπαγωγή τους ή όχι στις διατάξεις της προαναφερθείσας Απόφασης.
 
Κάθε αντίθετη οδηγία παύει να ισχύει από την έκδοση της Εγκυκλίου.
------------------------------------
Πηγή: newsmessinia.blogspot.com
------------------------------------

Επιστολή για τις προοπτικές του Αργοσαρωνικού, της Τροιζηνίας και των Κυθήρων στην μεταποίηση αγροτικών προιόντων (29-12-2010)

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Tροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, απέστειλε ο βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων, Δημήτρης Καρύδης σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων των νησιών του Αργοσαρωνικού, της Τροιζηνίας, των Κυθήρων και Αντικυθήρων. Το πλήρες κείμνο της Επιστολής έχει ως εξής:

«Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος 2007-2013 θα προκηρυχθεί μια ιδιαίτερα σημαντική δράση για την ενίσχυση της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων η οποία θα στηρίξει αναμφισβήτητα το αγροτικό εισόδημα και θα τονώσει τις εξαγωγές πολλών ελληνικών αγροτικών προϊόντων που διαθέτουν αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Με την ευκαιρία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας θέλω να σε ενημερώσω για τις σημαντικές προοπτικές που διαθέτουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Τροιζηνία, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα στον τομέα αυτό.

Πολλά προϊόντα αγροτικής παραγωγής διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το μέλι Κυθήρων, το τυρί, το φυστίκι Αίγινας, τα εσπεριδοειδή και το λάδι της Τροιζηνίας και σημαντικά πλεονεκτήματα που με την κατάλληλη μεταποίηση μπορεί να κατακτήσουν τις αγορές, να στηρίξουν το εισόδημα των κατοίκων και να τονώσουν την τοπική ανάπτυξη.

Όμως, πρέπει στις αποφάσεις σας να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής αυτής περιοχής, υιοθετώντας κίνητρα ενισχύσεων, αντίστοιχα με άλλες νησιωτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, έτσι ώστε να αποφύγουμε την δυσμενή ταύτισή της με τα κίνητρα της Περιφέρειας Αττικής στην οποία διοικητικά ανήκουν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα Κύθηρα και η Τροιζήνα.

Γι’ αυτό άλλωστε το λόγο η πολιτεία με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» δημιούργησε ξεχωριστή Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, θέλοντας να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της νησιωτικής μας περιοχής».
--------------------------
Πηγή: karydis.com.gr
--------------------------

Καταβολή συντάξεων Ιανουαρίου από τον ΟΓΑ

Η καταβολή των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2011 αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010, αντί της ημερομηνίας 1-1-2011 σε 819.109 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή της σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2011 ανέρχεται σε 366.884.245,32 ευρώ.
--------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
--------------------

Ανακοινώνονται οι νέες αντικειμενικές αξίες για 26 νομούς της χώρας

Σήμερα, Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομικών τις νέες αντικειμενικές αξίες για περιοχές 26 νομών της χώρας. Η κυβέρνηση ουσιαστικά επεκτείνει το σύστημα των αντικειμενικών προσδιορισμού σε 4.500 νέες περιοχές.

Οι περιοχές όπου θα ισχύσει το σύστημα αντικειμενικών αξιών βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας, Λασιθίου, Ηράκλειου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Πέλλας, Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Λέσβου.

Για όλες αυτές τις περιοχές από 1η Ιανουαρίου ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας θα υπολογιστεί με βάση τις νέες τιμές ζώνης και κατά συνέπεια όλες οι συναλλαγές ακινήτων, όπως οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές θα γίνονται με βάση το νέο σύστημα.
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-----------------------

Να αναλάβουν οι Αντιδήμαρχοι την θεματική ενασχόληση με την γεωργία ζητά με επιστολή του ο Σκανδαλίδης από τους νεοκλεγέντες Δημάρχους της χώρας

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στους νεοκλεγέντες Δημάρχους όλης της χώρας.

Στην επιστολή του, ο Υπουργός αφού τους συγχαίρει για την εκλογή τους και τους εύχεται γόνιμη θητεία, τους προτείνει στην κατανομή αρμοδιοτήτων να αναθέσουν σε επίπεδο Αντιδημάρχου «την θεματική ενασχόληση με τον τομέα της γεωργίας», δεδομένου ότι η ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την επανεκκίνηση της χώρας και την έξοδο της από την κρίση.

Ακολουθεί η επιστολή του Υπουργού:

«Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Μαζί με τα συγχαρητήρια μου για την εκλογή σας και τις θερμές ευχές για καλή και γόνιμη θητεία θέλω να σας καταστήσω κοινωνό μιας σκέψης μου.

Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θεωρούν την ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας τον κρισιμότερο, ίσως, παράγοντα για την επανεκκίνηση της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Επί πλέον ο «Καλλικράτης” αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ουσιαστική αρμοδιότητα για την αγροτική ανάπτυξη.

Θα ήταν, κατά συνέπεια, εξόχως ενθαρρυντικό αν κατά την κατανομή των αρμοδιοτήτων αναθέτατε σε επίπεδο Αντιδημάρχου την θεματική ενασχόληση με τον τομέα της γεωργίας. Και να φροντίσετε με ξεχωριστό ενδιαφέρον την στελέχωση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θέλω, ακόμη, να σας πληροφορήσω ότι εντός του Ιανουαρίου οι αιρετοί υπεύθυνοι και οι προϊστάμενοι των γραφείων θα παραστούν σε ημερίδα ενημέρωσης για την ευρύτερη πολιτική στον αγροτικό χώρο και τις προτεραιότητες μας».
----------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
----------------------------

ΚΕΟΣΟΕ: 5.602 στρέμματα αμπελώνων εκριζώνονται οριστικά την περίοδο 2010/11 με το καθεστώς πριμοδότησης εγκατάλειψης

Οριστικοποιήθηκε ο πίνακας των δικαιούχων αμπελουργών (περίπου 600 στο σύνολο), για οριστική εγκατάλειψη των αμπελιών τους, ανά νομαρχία της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελουργικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), η έγκριση των αιτημάτων έγινε αποδεκτή σε ποσοστό 59,622%, μετά από οριζόντια αντίστοιχη περικοπή σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., δεδομένου ότι τα υποβληθέντα αιτήματα υπερέβαιναν τον προϋπολογισμό της ΚΟΑ Οίνου κατά 40,378%.

Μετά την περικοπή εντάσσονται στο μέτρο πριμοδότησης εγκατάλειψης 5.602,40 στρέμματα και οι δικαιούχοι θα λάβουν 3.598.768 ευρώ. Η προτεραιότητα των αιτημάτων έγινε με βάση το κριτήριο 1 της ΚΥΑ 347970/08, δηλαδή με την εκρίζωση του συνόλου της εκμετάλλευσης του αμπελουργού, οπότε και οι αιτήσεις εξαντλήθηκαν με την εφαρμογή αποκλειστικά αυτού του κριτηρίου.
---------------------
Πηγή: agrotypos.gr
---------------------

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ

Τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης που θα ισχύσουν από 1 Ιανουαρίου 2011 ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ, έπειτα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Βάσει των νέων τιμολογίων, επέρχεται αύξηση 11% στην κατηγορία πελατών των 0 - 800 kWh, η οποία αντιστοιχεί σε μέση επιβάρυνση 5,5 ευρώ το τετράμηνο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 1.600.000 πελάτες (χωρίς τους εν δυνάμει καταναλωτές του ΚΟΤ), από τους οποίους περίπου το 50% περιλαμβάνει όσους έχουν κλειστές κατοικίες, δεύτερες κατοικίες, εξοχικά κ.λπ.

Προβλέπεται επίσης αύξηση από 1,5% έως 3% για 2.500.000 νοικοκυριά με καταναλώσεις από 800 - 2000 kWh, η οποία, όπως τονίζει η ΔΕΗ, είναι μικρότερη από τον τρέχοντα πληθωρισμό.

Τα νέα τιμολόγια προβλέπουν ακόμη μείωση από 20% έως 30% σε 1.200.000 νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ΑΜΕΑ, οικογένειες με τρία παιδιά και χαμηλό εισόδημα, χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι) με δυνατότητα ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Προβλέπεται επίσης μείωση από 17% έως 3% της μέσης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για 1.500.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εμπορικές και βιοτεχνικές). Αναλυτικά:
-Για τις μικρές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, με ισχύ εγκαταστάσεων έως 25 κιλοβάτ (τιμολόγια Γ21 και Γ21 Β) ισχύουν μειώσεις 5,8 και 4,7% αντίστοιχα.
-Για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις (από 25 έως 250 κιλοβάτ, τιμολόγιο Γ22) η μείωση είναι 3,2% ενώ για τις βιομηχανικές της ίδιας κατηγορίας (Γ22 Β) προβλέπεται αύξηση 6,9%.
-Όσες επιχειρήσεις έχουν επιλέξει νυχτερινά τιμολόγια θα έχουν ελάφρυνση του λογαριασμού (ημερήσια και νυχτερινή χρέωση μαζί) κατά 17,3% οι εμπορικές και 12,7% οι βιομηχανικές.

Στη μέση τάση, όπου συνδέονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, προβλέπονται μειώσεις 6,7 - 9,2 % στο εμπορικό και αυξήσεις 5,3 - 8 % στο βιομηχανικό τιμολόγιο.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η κατηγορία αυτή θα καταβάλλει για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 97.000.000 λιγότερα το 2011, σε σχέση με το 2010.

«Συνολικά, οι Έλληνες καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) για το έτος 2011 θα καταβάλουν ποσό της τάξης των 140.000.000 ευρώ λιγότερα για αγορά της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με το 2010 (χωρίς τις επιβαρύνεις ΕΡΤ Δημοτικά Τέλη, ΦΠΑ . Το ποσό αυτό απομειώνεται στα 37.000.000 ευρώ εάν συνυπολογιστεί η αύξηση του ΦΠΑ από 11% σε 13%», τονίζει η ΔΕΗ [DEHr.AT] στην ανακοίνωσή της.

ΝΔ
«Οι επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ επιβαρύνουν δυσανάλογα τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, που θα δουν άμεσα φουσκωμένους τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος», σχολιάζει ο αρμόδιος τομεάρχης της ΝΔ Μ. Γιαννάκης.

Υποστηρίζει ακόμη ότι «με τις αποφάσεις της, η κατά τα άλλα “πράσινη” κυβέρνηση, επιδοτεί την υψηλή κατανάλωση και τους λίγους έχοντες, ενώ τιμωρεί τους πολλούς που αδυνατούν να πληρώσουν τις αυξήσεις που επιβλήθηκαν στο ηλεκτρικό ρεύμα».

«Ακόμα και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που δημιούργησε η κυβέρνηση ως “φερετζέ” για να κρύψει το ανάλγητο πρόσωπό της απέναντι στους αδύναμους συμπολίτες μας, δεν λειτούργησε, αφού οι ενδιαφερόμενοι υπολείπονται σημαντικά του στόχου των 1,2 εκ. νοικοκυριών που έθεσε η ίδια η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ», συμπληρώνει ο κ. Δαβάκης.

Επιπλέον τονίζει ότι «οι όποιες μειώσεις για τους εμπορικούς καταναλωτές προβλέπονται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των τιμολογίων, αντισταθμίζονται πλήρως από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και την τεράστια αύξηση του τέλους υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

Καταλήγοντας, ο βουλευτής της ΝΔ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η τακτική του εμπαιγμού που ακολουθεί, μηδενίζει την αξιοπιστία της και δεν δίνει λύσεις στα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της για τους Έλληνες πολίτες».

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ
Tο ζήτημα της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ έφερε εξάλλου στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Από τον Ιανουάριο του 2011 τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ θα επιβαρύνουν από 2% έως 14% παραπάνω τους λογαριασμούς ρεύματος 5 εκατ. νοικοκυριών και ιδιαίτερα τα ασθενέστερα καθώς για τις μεγάλες καταναλώσεις προβλέπονται μειώσεις», αναφέρει στο κείμενο της ερώτησής του ο βουλευτής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πλήττει τα φτωχότερα στρώματα και μάλιστα σε περίοδο σημαντικότατης μείωσης των εισοδημάτων και αύξησης της ανεργίας.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, προσθέτει ο κ. Παπαδημούλης, περιλαμβάνονται εκατοντάδες χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, για τα οποία επιβαρυντικά θα λειτουργήσει και η αναπροσαρμογή του ΦΠΑ για το ηλεκτρικό ρεύμα από το 11% στο 13%.

«Βλέπει» εξάλλου και νέα δόση αυξήσεων καθώς, όπως αναφέρει, «σταδιακά μέσα στην επόμενη τριετία (2011-2013) και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μνημονίου, η τιμή του ρεύματος για τα περισσότερα νοικοκυριά εκτιμάται ότι αυξηθεί κατά 20%-30% στο πλαίσιο του εξορθολογισμού, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται ενδεχόμενες άλλες αυξήσεις σε πρόσθετα τέλη, όπως αυτά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, του τέλους ΕΡΤ κ.ά.».

Δημοκρατική Συμμαχία
«O μεγάλος χαμένος των επί 12-τίας ολιγωριών στην απελευθέρωση, των κυβερνήσεων και του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ (προς χάριν των κακώς εννοουμένων συντεχνιακών συμφερόντων) είναι ο Έλληνας καταναλωτής ενέργειας», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Συμμαχία.

Κατηγορεί ακόμη την κυβέρνηση πως «αντί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την απαιτούμενη πολιτική, διαλέγει το δρόμο τον αυξήσεων και επιχειρεί να συνδιαλλαγεί (μέσω του δανείου των 500.000 ευρώ) με την ηγεσία της ΓΕΝΟΠ, με την οποία αναζητά απεγνωσμένα μορατόριουμ, για να μην έρθει σε σύγκρουση με τα σπλάχνα της».

Η Δημοκρατική Συμμαχία καλεί τη κυβέρνηση «να αντιληφθεί ότι η απελευθέρωση και η εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, και σε τελική ανάλυση, του υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει όσο οι καταναλωτές παραμένουν δέσμιοι ενός μονοπωλιακού προμηθευτή που κατέχει το 98% της αγοράς».
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-----------------------

Υπ. Παιδείας: Εξαιρούνται των συγχωνεύσεων απομακρυσμένα νησιά-δυσπρόσιτες περιοχές

Από τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων εξαιρούνται απομακρυσμένα νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, ανέφερε πως το υπουργείο δεν προχωρά μόνο σε συγχωνεύσεις αλλά και σε ιδρύσεις σχολείων και πρόσθεσε:

«Δεν συγχωνεύουμε για να συγχωνεύσουμε, απλά για να εξοικονομήσουμε δασκάλους και πόρους.

Εκεί που υπάρχει οικιστική ανάπτυξη και περισσότερος μαθητικός πληθυσμός θα ιδρυθούν σχολεία.

Εκεί που πρέπει, για παιδαγωγικούς λόγους, να μην υπάρχουν ολιγοθέσια σχολεία, συγχωνεύουμε».
-----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-----------------------

Μειώνεται η κατανάλωση ελαιολάδου – Πέφτουν οι εξαγωγές !

Σύμφωνα με έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ ….

Με σημείο αναφοράς την πτώση κινούνται τα τελευταία έτη οι βασικοί δείκτες στην αγορά του ελαιολάδου, μηδέ και της χρονιάς που διανύουμε εξαιρουμένης.

Σύμφωνα με στοιχεία από έκθεση των υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ, η ελαιοκομική περίοδος 2009 – 2010 χαρακτηρίστηκε από κάμψη των μεγεθών σε εξαγωγές, κατανάλωση και αποθέματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ενδιαφέρουσας έκθεσης της ΠΑΣΕΓΕΣ και του αρμόδιου στελέχους, κ. Θ. Βλουτή, οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια μειώνονται και εκτιμάται ότι το 2010 θα φθάσουν τους 80 χιλιάδες τόνους από 100.000 τόνους που ήταν το 2008, μειωμένες δηλαδή κατά 20%.

Στο ίδιο «τέμπο» βάσει στοιχείων που παρέσχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυμαίνεται και η κατανάλωση ελαιολάδου στη χώρα μας, κυμαινόμενη στους 220.000 με 225.000 τόνους, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια που έφθανε τους 250.000 τόνους, γεγονός που οφείλεται στις υψηλές τιμές καταναλωτή σε σχέση με τα σπορέλαια……

Ομοίως και τα αποθέματα του προϊόντος, που κυμαίνονται γύρω στους 90.000 με 100.000 τόνους, μειωμένα σε σχέση με παλαιότερες περιόδους.

Όσον αφορά την παραγωγή του προϊόντος, με βάση τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, για την περίοδο 2009 – 2010 είχαμε αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή της τάξης του 5%, ήτοι κυμαινόμενα τους 320.000 τόνους.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η ΠΑΣΕΓΕΣ από ελαιοκομικές ΕΑΣ – μέλη της, η παραγωγή για την περίοδο 2009 – 2010 ανήλθε στα επίπεδα των 230.000 με 240.000 τόνους. Εξάλλου, την ίδια περίοδο, οι τιμές για το έξτρα παρθένο προϊόν διαμορφώθηκαν στα 2,10 ευρώ το κιλό και για το παρθένο στα 1,9 ευρώ το κιλό.

Επιτραπέζιες ελιές

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, που παρατίθενται στην έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 95.000 και 125.000 τόνων, φθάνοντας την περίοδο 2008 – 2009 τους 105.000 τόνους, αυξημένη κατά 10% από την προηγούμενη περίοδο και το 2010 τους 107.000 τόνους.

Στα ίδια περίπου επίπεδα εκτιμά την παραγωγή και η ΠΑΣΕΓΕΣ, βάσει στοιχείων των Ενώσεων – μελών της. Έτσι, ενώ την περίοδο 2008 – 2009 η παραγωγή ανήλθε στους 104.000 τόνους, το 2010 εκτιμάται ότι κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα.

Σχετικά με τις τιμές, το κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η σταθερότητα των μεγεθών.
------------------------------------
Πηγή: newsmessinia.blogspot.com
------------------------------------

Φυτά των Κυθήρων

Ξινήθρα - Oxalis pes caprae - Oxalidaceae

Μπλιτσέρι, Κοντολιάνικα. Δεκέμβριος 2010. - Φωτογραφίες Σταυρούλα Φατσέα

Ξενικό είδος που έχει ενσωματωθεί και εγκλιματιστεί στην άγρια χλωρίδα της Ελλάδας ( επιγενές ) τα τελευταία 200 χρόνια, χωρίς να είναι βέβαιο πως και από που προήλθε. Είναι εξ άλλου αρκετά κοινό σε πολλά μέρη του κόσμου.

Θεωρείται ζιζάνιο και φυτρώνει στα λιόφυτα και τα καλλιεργημένα χωράφια σχηματίζοντας ένα πυκνό χαλί που ευνοεί την καλύτερη διείσδυση του νερού και μειώνει τις πιθανότητες διάβρωσης των εδαφών.


Όσοι έχουν ζώα προσέχουν να μην τα αφήνουν να βοσκήσουν την ξινήθρα αν φάνε μεγάλες ποσότητες αρρωσταίνουν.

Το όνομα προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό “όξος” λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του φυτού σε οξαλικό οξύ, και το λατινικό pes caprae = πόδι κατσίκας ( από το σχήμα των φύλλων του).

Η ποικιλία Oxalis pes caprae var.pleniflora με διπλό λουλούδι ανθίζει στα Κύθηρα λίγο αργότερα και παραμένει μέχρι την άνοιξη.

Σε άλλα μέρη της Ελλάδας τη λένε ξινίδα ή ξινοτρίφυλλο.(Δεν έχει όμως καμμιά σχέση με το τριφύλλι εκτός της ομοιότητας των φύλλων.)
-----------------------------------------
Πηγή: floracytherea.blogspot.com
-----------------------------------------

Υπ. Οικονομικών: Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Παρατείνεται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις, η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
----------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
----------------------

Προτεραιότητα στα φ/β των αγροτών δίνει με εγκύκλιό του το ΥΠΕΚΑ

Οι αιτήσεις για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι 100 kW που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, έχουν προτεραιότητα στην εξέτασή τους από το ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα ΑΠΕ.

Αυτό διευκρινίστηκε με εγκύκλιο από το ΥΠΕΚΑ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ και την τήρηση της διαφάνειας σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης στα δίκτυά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3851/2010.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως για τα νέα αιτήματα που υποβλήθηκαν μετά την ψήφιση του ν.3851, προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις για σταθμούς ΑΠΕ μέχρι 100 kW που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες αγρότες, στα αιτήματα για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ σε κτήρια, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.

Τέλος, οι αιτήσεις που αφορούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εγκατάστασης φ/β έως 10kW στα κτήρια, εξετάζονται κατά προτεραιότητα και παράλληλα, με την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων.

--------------------------
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
-------------------------

Ποιοι και πόσοι θα ενταχθούν στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, το έτος 2011

Τους 610.000 φτάνει ο αριθμός των δικαιούχων πού θα ενταχθούν στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, το έτος 2011 σύμφωνα με Απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παράλληλα στην απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων. Ειδικότερα - σύμφωνα με την απόφαση - ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας πού εντάσσονται στα προγράμματα έτους 2011 καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής: 
 • Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού οκταήμερων διακοπών εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) άτομα.
 • Στα εκδρομικά προγράμματα, διάρκειας 3 ημερών τριάντα χιλιάδες (30.000) άτομα,
 • Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άτομα.
 • Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων, εκατό χιλιάδες (100.000) άτομα. 
Προϋποθέσεις
 
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και στα εκδρομικά προγράμματα έτους 2011 είναι: 
 • Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α), όπως ισχύει.
 • Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή
 • Να είναι σύζυγοι των ως άνω προσώπων και δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ή
 • Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. 
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων κατά το έτος 2011 είναι: 
 • Να έχουν οι συμμετέχοντες την ιδιότητα του συνταξιούχου του ΟΓΑ ή συνταξιούχου του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερήλικων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α) όπως ισχύει
 •  Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στα προγράμματα, ή
 •  Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. 
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προαναφερόμενα προγράμματα των, υπό στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης, αναφερομένων προσώπων, είναι η κατοχή βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 
4. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κληρώθηκαν να συμμετάσχουν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών έτους 2010, δικαιούνται να συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προγράμματα του έτους 2011 επιπλέον δε και στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
 
5. Πρόσωπα που κληρώθηκαν στο πρόγραμμα τετραήμερων κυκλικών πλόων (κρουαζιέρων) το έτος 2010 και έκαναν χρήση της παροχής− δικαιούνται το έτος 2011 να συμμετάσχουν μόνο στα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
 
6. Πρόσωπα όλων των ανωτέρω κατηγοριών, που κάνουν χρήση μιας από τις προαναφερόμενες παροχές το έτος 2011, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων.
 
------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
------------------------

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης για το 2009

Πιστώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου, στους λογαριασμούς των διακιούχων τα χρήματα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για το 2009, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι δύο ημέρες πριν την πληρωμή δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έγκριση πιστώσεων Π/Υ 2010 για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2009».
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΚΥΑ, το ποσό των συνολικών ενισχύσεων που πρόκειται να δοθούν στους παραγωγούς για τα έτη 2007−2009 αγγίζει τα 168 εκατ. ευρώ και αφορά δικαιούχους των Μέτρων 211 και 212.
 
Αναλυτικότερα, με την αριθμό 310056/2544 κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη, και του υφυπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης κατανέμεται, ενδεικτικά ως ακολούθως: 
 • Μέτρο 211: μέχρι 120.000.000 Ευρώ
 • Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης σε ένα από τα δύο μέτρα είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμηθείσας δημόσιας δαπάνης του άλλου μέτρου, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
 Τα ποσά της χρηματοδοτούμενης δαπάνης αφορούν αφενός: 
 • συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις βάσει του άρθρου 70 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για ποσά Δημόσιας Δαπάνης μέχρι 89 εκατ. Ευρώ στο Μέτρο 211 και μέχρι 9,4 εκατ. Ευρώ στο Μέτρο 212 και
 • Κρατικές ενισχύσεις για την υπόλοιπη δημόσια δαπάνη αναφερόμενες στο άρθρο 89 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 για τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013 και είναι σύμφωνα με την Ε(2010) 1260/03−03−2010 απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της αναθεώρησης του ΠΑΑ.
--------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
--------------------

Ροντούλης στη Βουλή: «Να βοηθηθούν οι αλιείς και οι νησιώτες»

«Ο αλιευτικός πλούτος της χώρας υφίσταται μία πραγματική ληστεία, λόγω της δραστηριότητας των Τούρκων ψαράδων. Είναι αδιανόητο οι Έλληνες πολίτες να δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ σε οπλικά συστήματα, σε πλοία, σε αεροπλάνα και σε οποιεσδήποτε άλλες πλατφόρμες μεταφοράς οπλικών συστημάτων και να μην μπορούμε να προστατέψουμε τις θάλασσες μας. Επιτέλους αυτή η πειρατεία θα πρέπει να σταματήσει.

Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει στην οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα αλιείας των Ελλήνων αλιέων», τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. και βουλευτής Λάρισας Αστέριος Ροντούλης, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Μεσούσης, της οικονομικής κρίσεως και ενώ απομένουν ακόμα τρία χρόνια μέχρι το τέλος του ελληνικού επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας, ύψους 274 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, η απορροφητικότητα του προγράμματος είναι μόλις στο 2%, στερώντας από τους Έλληνες ψαράδες σημαντικούς πόρους που θα τους έδιναν ανάσα ζωής σ’ αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε», συνέχισε ο κ. Ροντούλης, επιτιμώντας τον παριστάμενο Υπουργό κ. Διαμαντίδη για την κωλυσιεργία της Κυβέρνησης.

Τέλος ο Λαρισαίος βουλευτής πρότεινε την καθιέρωση του «μεταφορικού ισοδύναμου», ως το μόνο μέτρο που θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά, τόσο στη βιωσιμότητα της ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου, όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα νησιά αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών, λέγοντας τα εξής:

«Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών είναι πολύ πιο υψηλό από το κόστος των χερσαίων μεταφορών, γνωμοδότησε ότι σημαντική παράμετρος για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Υπάρχει κοινοτικό έγγραφο που ουσιαστικά μας προτείνει να εφαρμόσουμε ότι ήδη εφαρμόζεται στη Γαλλία, στην περίπτωση της Κορσικής, αλλά και στην Ισπανία.

Ο ΛΑ.Ο.Σ. θεωρεί, ότι το ζήτημα του μεταφορικού ισοδύναμου, ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στο τομέα της κατασκευής των επιβατικών σκαφών της ελληνικής ακτοπλοΐας. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει μία επιδότηση στην κατασκευή σκαφών της ελληνικής ακτοπλοΐας, στη βάση, βέβαια, κάποιων προϋποθέσεων.

Θα πρέπει αυτά τα σκάφη να δραστηριοποιούνται στις λεγόμενες άγονες γραμμές, να κατασκευάζονται σε ελληνικά ναυπηγεία, να απασχολούν ελληνικά πληρώματα και να αφομοιώνουν στον εξοπλισμό τους τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον. Έτσι θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τη δυνατότητα οικονομικής ευημερίας των νησιωτών, αλλά θα ενισχύσουμε και τον χειμαζόμενο κλάδο της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα μας», κατέληξε ο κ. Ροντούλης.
------------------------------
Πηγή: hellenicparliament.gr
------------------------------

Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στα νησιά

Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών με ισχύ έως 150 kWp στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή Σύστημα νησιά, υπογράφηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής, Τίνα Μπιρμπίλη. Η τροποποίηση του προγράμματος αφορά στα εξής νησιά:


Εύβοια, Άνδρος, Τήνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σαμοθράκη, Θάσος, Αμουλιανή, Κέα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Ελαφόνησος, Σαλαμίνα, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός και Ζάκυνθος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα νησιά, μέσω της δημιουργίας μικρών σταθμών, καθώς πρόκειται για μικρές εγκαταστάσεις που συνδέονται κοντά στα σημεία ενεργειακής κατανάλωσης και συνεπώς αποκομίζονται τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για το δίκτυο και τους καταναλωτές (περιορισμένα έργα σύνδεσης, μείωση απωλειών, κ.λπ.).

Τα εκτιμώμενα τεχνικά περιθώρια ισχύος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για κάθε διασυνδεδεμένο νησί έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 1253/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Τα περιθώρια αυτά μπορούν να επικαιροποιούνται από τη ΡΑΕ με βάση νεότερα στοιχεία».


-------------------------
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-------------------------

Στο ΦΕΚ οι λεπτομέρειες του Μέτρου 121 για τον «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Αναμένεται και η προκήρυξη

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε σήμερα, Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου, η υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013».

Την δημοσίευση στο ΦΕΚ θα ακολουθήσει και η απαραίτητη προκήρυξη όπου θα αναφέρονται οι δράσεις, οι δαπάνες αλλά και η προθεσμία υποβολής. Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής.
 
Σύμφωνα πάντως με τα όσα αναφέρει η Απόφαση, αίτηση μπορούν να υποβάλουν, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, οι παρακάτω:
 
 • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.
 • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.
 • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.
 • Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.
 • Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.
 • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου.
 • Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.
 
Ανάμεσα στις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 121, περιλαμβάνονται οι εξής:
 
 • Επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα (π.χ. εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων), που μπορεί να έχουν σκοπό είτε την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων στον κτηνοτροφικό τομέα, είτε την προμήθεια ενός νέου ψεκαστικού μηχανήματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761, στον τομέα φυτικής παραγωγής.
 • Επενδύσεις απλής αντικατάστασης, δηλαδή η επένδυση με την οποία αντικαθίσταται απλώς υφιστάμενο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμός ή μέρη αυτών, από νέο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον 25% ή χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η φύση της παραγωγής ή της σχετικής τεχνολογίας.
 
----------------------
Πηγή: agrotypos.gr
----------------------

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι διαδικασίες υπολογισμού και καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ

Τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας - Εκτροφής, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛΓΑ, αναφέρει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε σήμερα με ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο ΦΕΚ, μαζί με την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση θα υποβάλλεται και η «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας - Εκτροφής», που είναι η Δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε υπόχρεος παραγωγός, με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που θα καταβάλλει.
 
Ο παραγωγός οφείλει να καταβάλλει το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ που του αναλογεί, το αργότερο σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.
 
Η εκπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης και μπορεί να υποβάλει Δήλωση Ζημιάς στον ασφαλιστικό Οργανισμό, αλλά μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από ζημιογόνα αίτια που συντελέστηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.
 
Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.
 
Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:
 
 • τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%)
 • μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια), όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
 • μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
 Η εισφορά που προκύπτει από τη δήλωση Εκτροφής εμφανίζεται ξεχωριστά από αυτή της δήλωσης καλλιέργειας.
 
Ορισμοί
 
«Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης, που υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού, όπως διαμορφώθηκαν, με βάση τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α., την πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.
 
Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
 
Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. την τελευταία πενταετία.
 
Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά την τελευταία πενταετία.
 
Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010.
 

----------------------
Πηγή: agrotypos.gr
----------------------

Φυτά των Κυθήρων

Κουμαριά-Arbutus unedo L.- Ericaceae

Τη βρίσκουμε σε όλο το νησί ιδιαίτερα όμως στις βορειοδυτικές περιοχές των Κυθήρων. 
Ο αειθαλής αυτός θάμνος που μπορεί να φτάσει και τα τρία μέτρα ύψος ανθίζει το φθινόπωρο την ίδια ώρα που οι καρποί του προηγούμενου έτους είναι ώριμοι. 
Οι κυνηγοί παλιότερα πήγαιναν πάντα στο σπίτι μαζί με τα κυνήγια και μερικά κλαδιά ανθισμένης κουμαριάς για το βάζο, καθώς και ώριμα κούμαρα που τα έκαναν μαρμελάδα ή τα έτρωγαν ωμά.


Γερακάρι, Οκτώβριος 2009. Φωτογραφία Σταυρούλα  Φατσέα


Ποταμός Νοέμβριος 2010. Φωτογραφίες Σταυρούλα Φατσέα
Στη Μάνη παλιότερα το χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν εξαιρετικό τσίπουρο.(www.mani.org) 
Στη Γαλλία φτιάχνουν ένα λικέρ το crème d`arbouse, που θεωρείται πολύ χωνευτικό. 
Πολλοί τα θεωρούν κάπως άνοστα βέβαια. 
O Πλίνιος ο Πρεσβύτερος εξηγεί ότι το όνομα unedo προέρχεται από το unum edo = τρώω ένα.... εξ αιτίας της γεύσης του.
------------------------------------------
Πηγή: floracytherea.blogspot.com
-----------------------------------------