Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Πότε διαγράφονται χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Τη διαδικασία διαγραφής χρεών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) περιγράφει ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. 

Ο Κανονισμός, που υπογράφεται από την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει μεταξύ άλλων το τι θα ισχύει στις περιπτώσεις καθυστερούμενων εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και πως ο φορέας θα επιστρέφει αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά.Ο κανονισμός τονίζει μεταξύ άλλων πως οι ασφαλιστικές εισφορές, σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι δε απαιτήσεις του ΕΦΚΑ από ληξιπρόθεσμες εισφορές, πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις εισπράττονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε νομοθεσίας, που διέπειτην αναγκαστική είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης μπορεί να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για το χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,

β) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,
γ) έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης, μπορεί να διαγραφούν εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:
α) είναι οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,

β) όταν το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές κατά οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή του μέσα σε 10 έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε,

γ) όταν το ποσό της συνολικής οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή της μέσα σε 10 έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε.

Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνεται με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και με απόφαση του Διοικητή του Ταμείου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ.
-------------------------------
Πηγή:  agrotypos.gr
-------------------------------