Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Εννέα θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:


Κωδικός θέσης 100
Υπηρεσία Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Έδρα Υπηρεσίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Σπάρτη Ν. Λακωνίας
Ειδικότητα ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης
Διάρκεια σύμβασης Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες
Αριθμός ατόμων 8 (πλήρους απασχόλησης)

Κωδικός θέσης 101
Υπηρεσία Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Έδρα Υπηρεσίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Σπάρτη Ν. Λακωνίας
Ειδικότητα ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης
Διάρκεια σύμβασης Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες
Αριθμός ατόμων 1 (6ωρης απασχόλησης)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 93125).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι από 18 - 05 - 2017 έως 29 - 05 - 2017 και ώρα 14:00μμ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
---------------------------
Πηγή:  apela.gr
---------------------------