Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δράσεις εξοπλισμού και νομαδικής μελισσοκομίας, δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Οι ΔΑΟΚ της χώρας με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν ότι όσοι μελισσοκόμοι, επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2017, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση στην εν λόγω Δ/νση ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας της περιοχής τους μέχρι 14/6/2017. Η Αίτηση - Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις. Η Αίτηση πρέπει να υποβάλλεται: 1) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, 2) δια αντιπροσώπου, 3) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1. «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» έχουν:
Όσοι μελισσοκόμοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον 20 κυψελών και διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Ενισχύεται η αγορά νέων κυψελών, τις οποίες έχουν προμηθευτεί από την 1η Αυγούστου 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση (14/6/2017).

Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία αποστολής ή κατάθεσης της.
 • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται  από άλλη πηγή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2. Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν:
α) Όσοι μελισσοκόμοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.
β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 €, με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.
γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
δ) Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ε) Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ.

Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017.

Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, και σε απόσταση τουλάχιστον είκοσι (20) χιλιομέτρων από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης.

Δικαιολογητικά
 • Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 • Αίτηση δήλωσης μετακίνησης κυψελών
 • Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧμελ/κού - αγροτικού αυτοκινήτου
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία δηλώνονται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.
---------------------------------
Πηγή:  agrotypos.gr
---------------------------------