Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Μειωμένη τιµή ρεύµατος στα αρδευτικά και ας μην υπάρχει άδεια

Δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς µε ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης (ιδιωτικές γεωτρήσεις) να διατηρήσουν το δικαίωµα ηλεκτροδότησής τους µε µειωµένη τιµή ρεύµατος ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν υποβληθεί αιτήματα για την έκδοση επικαιροποιημένων / τροποποιημένων Δελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν έχει συνταχθεί εντός διμήνου, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να κοινοποιούν τις αιτήσεις που έχουν για έκδοση στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σημαντικές αλλαγές του προηγούμενου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, θα συντάσσεται τροποποιημένο Δελτίο, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός καλείται να δηλώνει στην Αίτηση-∆ήλωση, τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυµεί να τον ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση / τροποποίηση.

---------------------------
Πηγή: agrotypos.gr
---------------------------