Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Στο ΦΕΚ οι ενισχύσεις για τα τοπικά προϊόντα των Μικρών Νησιών Αιγαίου

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β', Αρ. Φύλλου 21) τα ποσά ενίσχυσης που θα λάβουν οι παραγωγοί των μικρών Νησιών του Αιγαίου οι οποίοι καλλιεργούν οινάμπελα, πατάτες, εσπεριδοειδή, ελιές, φασόλια και τοπικά προϊόντα ΠΟΠ, όπως  καθορίζει νέα υπουργική απόφασης στα πλαίσια του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Αναλυτικότερα η λίστα με τα προϊόντα που πήρε ΦΕΚ περιλαμβάνει τα τοπικά γεωργικά προϊόντ: Δαμάσκηνα Σκοπέλου, Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα), αμπέλι, πατάτα, τοματάκι Σαντορίνης, αγκινάρα Τήνου, εσπεριδοειδή, μαστίχα Χίου, κριθάρι Λήμνου.

Επίσης στα προς ενίσχυση καθεστώτα περιλαμβάνεται και η διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στη δήλωση ΟΣΔΕ, συμπληρώνοντας το ειδικό πεδίο για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Σύμφωνα με την απόφαση με θέμα: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής, ισχύουν τα εξής ποσά:

Δαμάσκηνα Σκοπέλου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, με ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο τα 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό δένδρων ανά εκτάριο τα ογδόντα (80) και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο τα 0,05 εκτάρια.

Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι (φάβα): Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκτάριο. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τα προϊόντα της παρ. 1 ανέρχεται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ευρώ.

Αμπελοοινικός τομέας:
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνων, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων: α) Το ποσό της κατά αποκοπή ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε εκατόν σαράνταπέντε (145) ευρώ ανά εκτάριο.

β) Το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες (9.678.000) ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ.

γ) Για το έτος 2015 (οικονομικό έτος 2016), το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια (9.104.800) ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (547.000) ευρώ.

Πατάτες: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε εξακόσια (600) ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.

Τοματάκι Σαντορίνης: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επτακόσια (700) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.

Αγκινάρα Τήνου:
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ετησίως. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια.

Εσπεριδοειδή:
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εκτάριο και το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τη στρεμματική ενίσχυση των καλλιεργειών εσπεριδοειδών ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με ελάχιστο αριθμό διακόσια (200) δένδρα ανά εκτάριο και η ελάχιστη έκταση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια.

Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας της Χίου: Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (11,5) ευρώ ανά κιλό «καθαρής μαστίχας» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) ευρώ.

Κριθάρι Λήμνου:
Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ. Η ελάχιστη επιδοτούμενη έκταση ανά δικαιούχο ορίζεται σε 0,1 εκτάρια.

Διαβάστε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
------------------------------
Πηγή:  agrotypos.gr
------------------------------