Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Έντομα που πλήττουν την ελιά

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου παρέχει πληροφορίες για τον πυρηνοτρήτη, τον ρυγχίτη και τον ωτιόρυγχο στην ελιά.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του ̟πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στις παραλιακές και στις πρώιµες περιοχές. Έχουν διαπιστωθεί οι πρώτες ωοτοκίες στους µικρούς καρπούς.

Η ̟προνύµφη µπαίνει στον καρπό τραυµατίζοντας τον ποδίσκο, αναπτύσσεται και τρέφεται στον πυρήνα. Οι ̟προσβεβληµένοι καρ̟ποί ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟πέφτουν ̟πριν τη συγκοµιδή. 


−Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης κατά των ̟προνυµφών µε κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Στόχος της ε̟πέµβασης είναι η καταπολέµηση των νεαρών ̟προνυµφών πριν µπουν στον καρπό. Παραλιακές και πρώιµες περιοχές: 20 - 23 Μαΐου.

Εξετάστε την καρποφορία των δέντρων. Ανάγκη καταπολέµησης έχουν ελαιώνες µε χαµηλά επίπεδα καρπόδεσης. Αν τα δέντρα έχουν δέσει ικανο̟ποιητικά, δεν χρειάζεται να ψεκάσετε.

Είναι ε̟πίσης ε̟πιζήµιο για τα έντοµα “µη-στόχους” να ψεκάζονται δέντρα ̟που έχουν ασήµαντη καρ̟ποφορία. Λόγω της αστάθειας των καιρικών συνθηκών τις ηµέρες που ακολουθούν να ενηµερώνεστε µέσω έγκυρων ̟προγνώσεων καιρού ̟προτού εκτελέσετε τον ψεκασµό ώστε να αποφύγετε πιθανές βροχοπτώσεις.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ

( µπιμπικας ) (Rhynchites cribripennis)

Είναι ένα µικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος. Εµφανίζει κατά περιοχές, περιοδικά και ακανόνιστα εξάρσεις ̟πληθυσµών µε σηµαντικές ̟προσβολές.

Μετά την καρ̟πόδεση τα ακµαία τρέφονται µε τους νεαρούς καρ̟πούς και αργότερα κατά τον Ιούνιο ωοτοκούν σχηµατίζοντας µε το ρύγχος τους τρύ̟πες µορφής «κρατήρα» ̟πάνω στην ε̟πιφάνεια των καρ̟πών.

Οι ̟προνύµφες τρέφονται στον ̟πυρήνα των ̟προσβεβληµένων καρ̟πών ̟προκαλώντας ̟πρόωρη καρπόπτωση.
− Στους ελαιώνες των ̟πρώιµων ̟περιοχών συστήνεται έλεγχος ̟πυκνότητας ̟πληθυσµού µε τίναγµα των κλαδιών νωρίς το ̟πρωί ̟πάνω σε λευκό χαρτί.

Αν καταµετρηθούν ̟περισσότερα α̟πό 3-4 ακµαία ̟πρέ̟πει να γίνει ψεκασµός µετά την ολοκλήρωση της καρ̟πόδεσης, ιδιαίτερα ό̟που διαπιστώθηκαν ζημιές τα δύο ̟προηγούμενα χρόνια. Με τη επιλογή κατάλληλου εντομοκτόνου γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη.

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:

(Otiorrynchus cribricollis
)

Πρόκειται για ένα µικρό νυχτόβιο σκαθάρι ̟που βρίσκεται την ηµέρα κρυµµένο στο χώµα και ανεβαίνει την νύχτα από τον κορµό στα δέντρα.

Προσβάλει τα τρυφερά µέρη των δέντρων προκαλώντας χαρακτηριστικά περιφερειακά πριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και ̟πτώση καρ̟πών µαζί µε τον ποδίσκο ή µέρος του τρυφερού βλαστού.

− Στις πρώιµες περιοχές και µόνο σε ελαιώνες µε ιστορικό ̟προσβολών συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις στο έδαφος εναντίον των ακµαίων, σε ακτίνα 50 εκ. γύρω α̟πό τη βάση του κορµού µε εγκεκριµένο οργανοφοσφωρικό σκεύασµα (διακο̟πή της ανόδου του εντόµου στα δέντρα).

Μ̟πορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟πιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη φροντίζοντας να ψεκάζονται ο λαιµός και ο κορµός των δέντρων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Στην ήδη εγκεκριµένη στην ελιά για τον ̟πυρηνοτρήτη και τον δάκο δραστική phosmet δόθηκε α̟πό 29-3-2017 µε τρο̟πο̟ποίηση του φάσµατος δράσης έγκριση σε σκεύασµα και για τη µαργαρόνια, τον ωτιόρυγχο και το λεκάνιο. Οι ε̟πεµβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς ε̟πιλέγετε να γίνονται µόνο µε φυτο̟προστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια α̟πό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών.
------------------------------
Πηγή:  e-ea.gr
------------------------------