Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Πρόστιμα στους ιδιοκτήτες ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.4056/12 (ΦΕΚ 52 Α΄/ 12-03-2012): «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή), μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ΄ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. 

Στην παρ.6 του ίδιου άρθρου αναφέρεται: «Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου».

Στην παρ.9 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που ταυτοποιείται από τη σήμανση του ζώου, επιβάλλονται πρόστιμα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρόστιμο βεβαιώνεται από την τριμελή επιτροπή της παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Σύμφωνα με παρ.10 του ίδιου άρθρου, στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαημέρου της παραγράφου 6, το συγκεκριμένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήμο δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Ο Δήμος μας λόγω:
- Της ανάγκης εμβολιασμού των βοοειδών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, αλλά και
- της ανάγκης περισυλλογής ανεπιτήρητων (αδέσποτων) παραγωγικών ζώων που προκαλούν καταστροφές περιουσιών στην περιοχή της Τ.Κ. Βορδόνιας, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή των ζώων.

Κατόπιν των ανωτέρω ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής της Τ.Κ. Βορδόνιας και γειτονικών αυτής Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, ότι την 22/5/2017 θα αρχίσει η περισυλλογή των ανεπιτήρητων (αδέσποτων) βοοειδών και ως εκ τούτου καλούνται ως την ανωτέρω ημερομηνία να έχουν περιορίσει τα ζώα τους που τυχόν βόσκουν ελεύθερα σε σταβλικές εγκαταστάσεις ώστε να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
--------------------------------------
Πηγή:  apela.gr
--------------------------------------