Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Μέχρι 31/7 η κατάθεση δικαιολογητικών προγραμμάτων στήριξης οπωροκηπευτικών

Εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την οποία καθορίζει τις λεπτομέρεις αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί) έτσι ώστε να λάβουν την ενίσχυση του προγράμματος προσωρινών μέτρων στήριξης για ορισμένα οπωροκηπευτικά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι Ο.Π. μετά την ολοκλήρωση της δράσης δωρεάν διανομής σε επίπεδο χώρας (και για κάθε προϊόν του άρθρου 1 του κατ' εξουσιοδότηση Καν (Ε.Ε) 921/2016) υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) έδρα της Ο.Π. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 31 Ιουλίου 2017 στις αρμόδιες ΔΑΟΚ της περιοχής τους.

Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών υποβάλλουν οι ίδιοι, έως τις 31 Ιουλίου 2017, αίτηση στις αρμόδιες ΔΑΟΚ. 

Α. Δωρεάν διανομή μέσω Οργανώσεων Παραγωγών ( Ο.Π Φρούτα – Λαχανικά)

1. Οι Ο.Π μετά την ολοκλήρωση της δράσης “δωρεάν διανομής”  σε επίπεδο χώρας (και για κάθε προϊόν του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (Ε.Ε) 921/2016) υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) έδρα της Ο.Π.

Η αίτηση ( ανά προϊόν) πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 • τις συμβάσεις με τους αποδέκτες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της με αριθμ.3630/87095/28.7.2016 ΥΑ στους οποίους διατέθηκαν τα προϊόντα για δωρεάν διανομή (στις οποίες περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων).
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον δικαιούχο αποδέκτη- φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι υλοποίησε την ανωτέρω δράση επ’ ωφελεία των μελών του, η Οργάνωση παραγωγών, το προϊόν που παρέλαβε, ο αριθμός των τελικών δικαιούχων και οι διανεμηθείσες ποσότητες. 
 • τις κοινοποιήσεις της Ο.Π. (υπόδειγμα 3 της με αριθμ. 3868/92491/18.8.2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.ΑΤ)
 • τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων
Στην περίπτωση  που  υπάρξει  αδιάθετη  ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. 3630/87095/28-7-2016 Υ.Α:
i. θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων φορέων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου στις οποίες θα αναφέρεται ότι υλοποίησαν την ανωτέρω δράση επ’ ωφελεία των μελών τους.
ii. Δελτία αποστολής ή άλλο νόμιμο παραστατικό στο οποίο να βεβαιώνεται η ποσότητα που μεταφέρθηκε από τον ένα δικαιούχο φορέα στους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΥΑ.
 • αποδεικτικά  πρωτοβάθμιου έλεγχου  αποσυρομένων προϊόντων που διατίθενται με δωρεάν διανομή (υπόδειγμα 1 της ΥΑ3630/87095/28-7-2016) υπογεγραμμένα από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των  ποσοτήτων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον το 10%   των   Οργανώσεων   Παραγωγών   που   ωφελούνται   από   τη   χρηματοδοτική   συνδρομή της Ένωσης
 • αποδεικτικά παραλαβής και διάθεσης αποσυρομένων προϊόντων για δωρεάν διανομή (υπόδειγμα 2 της ΥΑ ΥΑ3630/87095/28-7-2016) υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Π, τον δικαιούχο αποδέκτη φορέα  και από τις ελεγκτικές αρχές της ΔΑΟΚ (του τόπου προορισμού) σε ποσοστό  10% των  ποσοτήτων που κοινοποιούνται προς απόσυρση και στο 10%των ποσοτήτων που παραλαμβάνονται από τους αποδέκτες
 • τις συμβάσεις με τους μεμονωμένους μη μέλη παραγωγούς οι οποίοι διέθεσαν το προϊόν τους μέσω της Ο.Π. ( άρθρο 5 παραγρ.2  της με αριθμ. πρωτ. ΥΑ 3630/87095/28-7-2016)  και βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει προβεί στην εξακρίβωση και τηρεί στο αρχείο της όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων
 • βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό του επιχειρησιακού ταμείου μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή
 • Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • καταστάσεις με τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών κατά μέτρο και προϊόν (υπόδειγμα 2i) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή –
  excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 • Πλήρη στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς (τιμολόγια, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών,  φορτωτικές, χιλιομετρικές  αποστάσεις, όπως περιγράφονται στο με αριθμό 54813/9-3-2016 έγγραφό μας).
 • Τα πρακτικά ελέγχου των αρμοδίων επιτροπών (άρθρο 8 της ΥΑ3630/87095/28-7-2016),με σαφή αναφορά πέραν των άλλων στο ποσοστό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και στις ποσότητες
  που διανεμηθήκαν.
Β. Δωρεάν διανομή μεμονωμένων παραγωγών εκτός Ο.Π

Οι μεμονωμένοι παραγωγοί μη μέλη Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ - έδρα τους.

Οι υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ – έδρα των παραγωγών συντάσσουν καταστάσεις (υπόδειγμα 2i) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και διαβιβάζουν τον σχετικό φάκελο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή.

Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται εφόσον ο παραγωγός δεν έχει υποβάλει Ε.Α.Ε 2016 ( και 2017 κατά περίπτωση ) και δεν έχει δηλώσει τις καλλιέργειες που αντιστοιχούν στα μέτρα που υλοποίησε.

Εφόσον έχουν συνυπολογιστεί και ποσότητες νωπού προϊόντος οι οποίες υπέστησαν μεταποίηση, στον φάκελο θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που αναφέρονται σ΄αυτήν. ( συμφωνητικά, πρακτικά ελέγχου ΔΑΟΚ –έδρα μεταποιητικής μονάδος και τόπου προορισμού κλπ ).

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται απ΄ευθείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών ( με βάση τα στοιχεία της Ε.Α.Ε 2016 ή και 2017 κατά περίπτωση ).

Διαβάστε εδώ όλη την εγκύκλιο
-----------------------------
Πηγή:  agrotypos.gr
-----------------------------