Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 2017 στους ΟΤΑ: Τι θα ισχύσει

Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού (Δήµοι, Περιφέρειες, ΝΠ∆∆ αυτών, Σύνδεσµοι, Ιδρύµατα) και στα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες, οι φορείς αρµοδιότητάς τους, να υποβάλουν την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτηµάτων τους για το έτος 2017. 


Τα αιτήματα αφορούν σε,

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙ∆ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
∆. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ.

Στην Εγκύκλιο ορίζεται ότι, αιτήµατα που έχουν σταλεί ήδη στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. (ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ) πριν την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου µε βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτή.

Ακολουθεί η εγκύκλιος

---------------------------
Πηγή:  epoli.gr
---------------------------