Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Με αμετάκλητο βούλευμα και περιοριστικά μέτρα σε αργία οι αιρετοί της Τ.Α.

Αποδεκτή έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, η αριθ. 331/2016 εκδοθείσα Γνωμοδότηση του Ε’ Τµήµατος του Νοµικού Συμβουλίου του Κράτους, για την θέση αιρετού σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. 


Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 236 του ν. 3852/2010, όπως ήδη ισχύουν, για την θέση αιρετού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου βαθμού σε αργία, απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή: α) της εκδόσεως αμετακλήτου παραπεμπτικού βουλεύματος για κακούργημα και β) της επιβολής ή ισχύος περιοριστικών όρων ή προσωρινής κρατήσεως.

«Περαιτέρω, η ισχύς του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας, ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της εκδόσεως της οικείας πράξεως, εφόσον, κατ’ αυτόν τον χρόνο, συνέπιπταν και ίσχυαν και οι δύο, ως άνω, προϋποθέσεις και εξακολουθούν να συντρέχουν κατά τον χρόνο εκδόσεως της πράξεως.

Η ισχύς του διοικητικού μέτρου δεν επηρεάζεται από την τυχόν άρση της επιβολής ή ισχύος περιοριστικών μέτρων ή της προσωρινής κρατήσεως σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν κατά τον οποίο συνέπεσαν οι δύο προϋποθέσεις ή τον χρόνο εκδόσεως της οικείας πράξεως», συμπληρώνεται στο σχετικό έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.
----------------------------
Πηγή:  epoli.gr
----------------------------