Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

“Άλλα ντ’ άλλων” η καταγραφή του προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελλιπείς και λανθασμένες καταχωρίσεις διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών στα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα (εξαιρουμένων των Σχολικών Επιτροπών) και Επιχειρήσεις ΟΤΑ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, που στόχο έχει την ορθή καταγραφή και αποτύπωση των φυσικών προσώπων, που απασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκησης και τους Φορείς της, σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ., δίνοντας, ταυτόχρονα, προθεσμία διόρθωσης αυτών, έως τις 7 Ιουλίου 2017. 


Στις σημαντικότερες παρατηρήσεις του Υπ. Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής:

  • Φορείς δεν ενημέρωσαν το Μητρώο για μεταβολές εργασιακών σχέσεων διορισμένων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με την προγενέστερη εργασιακή σχέση.
  • Σημαντικό μέρος των Φορέων δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο «κατηγορία προσωπικού» για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του, παρότι η σχετική προθεσμία έληξε στις 31-12-2015 και ήδη έχουν παρέλθει 4 μήνες από την υπενθύμιση της εν λόγω υποχρέωσης από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  • Σε πολλούς Φορείς δε συνάδουν οι τιμές του πεδίου «εργασιακή σχέση» με αυτές του πεδίου «κατηγορία προσωπικού», υποδεικνύοντας λανθασμένη καταχώρηση σε κάποιο ή και στα δύο πεδία.
  • Σε πολλές περιπτώσεις για την καταχώρηση στο πεδίο «κατηγορία προσωπικού» φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από τους Φορείς ο κλάδος / ειδικότητα του απογεγραμμένου, το είδος εργασίας του, το πτυχίο του ή ακόμα και η σχέση εργασίας του σε άλλον φορέα απασχόλησης, και όχι η εργασιακή σχέση που τον συνδέει με το φορέα, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει λανθασμένες εγγραφές.
Ακολουθεί το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
-------------------------------
Πηγή:  epoli.gr
-------------------------------