Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΟΓΑ: 6μηνη άδεια εργασίας και ασφάλιση με εργόσημο σε παρατύπως διαμένοντες εργάτες γης

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΓΑ, χορηγείται από τις Περιφέρειες άδεια εργασίας διάρκειας 6 μηνών και ασφάλιση σε παρατύπως διαμένοντες μετανάστες από τρίτες χώρες ώστε να απασχοληθούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στις διευκρινήσεις του ΟΓΑ αναφέρεται ότι η ειδική διαδικασία, όπως προβλέπεται από την υπ. αριθμ. 11/15-06-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εφαρμόζεται για την κάλυψη των κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία, μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν καλυφθεί με τη διαδικασία της μετάκλησης, μέσα στα αριθμητικά όρια που κάθε φορά θέτει η ΚΥΑ που προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα. Η διαδικασία εφαρμόζεται για την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων.Αντίθετα, στην ανωτέρω διαδικασία δεν εμπίπτουν οι εργάτες πτηνοτροφίας, οι εργάτες σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και οι αλιεργάτες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά με τη διαδικασία της μετάκλησης, χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών. Ακολουθεί η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 63ΖΜ4691ΩΔ-ΦΞΒ)
Το αναλυτικό περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2016 ΘΕΜΑ: 

«Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) και
 

Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016».

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ.
 
I. ΓΕΝΙΚΑ
Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) προστέθηκε το άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης ΦΕΚ 80 Α΄), όπως ισχύει, και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την αρ.11/15-06-2016 (ΑΔΑ 6012465ΦΘΕ-3Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ως άνω άρθρου εφαρμόζεται για την κάλυψη των κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία που δεν έχουν πληρωθεί με τη διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 του ν.4521/2014), μέσα στα αριθμητικά όρια που κάθε φορά θέτει η κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, και προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.

Ειδικότερα, η διαδικασία του άρθρου 13Α του ν.4251/2014, όπως ισχύει, εφαρμόζεται για την κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων, με σκοπό την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι εργάτες πτηνοτροφίας, οι εργάτες σε στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και οι αλιεργάτες, οι θέσεις των οποίων καλύπτονται αποκλειστικά με τη διαδικασία της μετάκλησης, χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών.

Στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας άδεια εργασίας διάρκειας έξι (6) μηνών, ισόχρονη με την αναβολή απομάκρυνσης. Συνεπώς, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας εργασίας είναι η ίδια με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναβολής απομάκρυνσης. Η άδεια εργασίας, η οποία φέρει και την φωτογραφία του ενδιαφερόμενου, χορηγείται για απασχόληση στην Περιφέρεια για την οποία εγκρίθηκε. Ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη της ίδιας Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας του.

Η αρμόδια Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον κατά τόπο αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σημειώνεται ότι, εργοδότης που απασχολεί πολίτη τρίτης χώρας κατ΄ εφαρμογή των παρ.1 και 2 του άρθρου 13Α δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν.4052/2012.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης της άδειας εργασίας παρέχονται στην αρ.11/15-06-2016 (ΑΔΑ 6012465ΦΘΕ-3Φ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2β του άρθρου 3 της ΚΥΑ αριθ. 53619/735/7-12- 2015 καθώς και στο διευκρινιστικό έγγραφο με αριθ. πρωτ. 60550/803/ 4-01-2016 της Δ/νσης Απασχόλησης της Γενικής Δ/νσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι τελούντες υπό αναβολή απομάκρυνσης μπορούν να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας, με εξαίρεση: α) τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γ) τις Περιφερειακές Ενότητες Κω, Ρόδου, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η εξαίρεση για εργασία στις ανωτέρω περιοχές θα αναγράφεται ρητά στη χορηγούμενη άδεια εργασίας.
II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
Οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) καταλαμβάνουν τους παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που θα λάβουν άδεια εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία είτε ως εργάτες γης είτε ως βοσκοί είτε ως εργάτες μελισσοκομίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών ασφαλίζονται στον ΟΓΑμε εργόσημο κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.2639/1998 (Α΄205), του άρθρου 20 του ν.3863/2010 (Α' 115) και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου μας με αριθμό 9/2011.

Οι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, δηλ. στους απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την εγγραφή των ανωτέρω, είναι ο Ανταποκριτής του τόπου κατοικίας του αιτούντος.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή/επανεγγραφή των ενδιαφερομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4384/ 2016 στα Μητρώα του ΟΓΑ, τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να αποφεύγονται λάθη και προβλήματα ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό περιεχόμενο της εγκυκλίου του ΟΓΑ
----------------------------------
Πηγή:  agrotypos.gr
----------------------------------