Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

N. 4447/2016: Μονιμοποιήσεις και αυξήσεις μισθών στους Ο.Τ.Α.

Μονιμοποιήσεις και αυξήσεις μισθών εργαζομένων - συμβασιούχων σε Δήμους και Περιφέρειες με πρωτόδικες αποφάσεις, σύμφωνα με τον Nόμο 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», o οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την 23η Δεκεμβρίου 2016 και τη σχετική δημοσίευσή του σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως παρουσίασε ήδη το epoli.gr

 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο Νόμο και το Άρθρο 54 ορίζονται τα εξής:

1. Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 καταργείται.

3. Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 καταργείται.

5. Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, νόμιμες.

Ο ν.3852/2010
Στο Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζονται και αντικαθίστανται τα εξής:
Περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87): ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.

Δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72: Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
----------------------------
Πηγή:  epoli.gr
----------------------------