Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια προς πτηνοτροφικές μονάδες και πτηνοτρόφους

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1596), παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, για δάνεια ύψους έως 40.000.000 ευρώ, που θα χορηγηθούν σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις και δάνεια ύψους έως 10.000.000 ευρώ προς συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους, για το έτος 2011, εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.
 
Ειδικότερα το ποσό του δανείου προς κάθε πτηνοτροφική επιχείρηση προσδιορίζεται ως ακολούθως:
 
  • για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 ύψους άνω των 100.000.000 ευρώ σε ποσοστό 4,5% επί αυτού,
  • για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 ύψους 10.000.000 έως 100.000.000 ευρώ σε ποσοστό 5% επί αυτού,
  • για κύκλο εργασιών χρήσης 2009 ύψους κάτω των 10.000.000 ευρώ σε ποσοστό 5,5% επί αυτού. 
Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων για τους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ και θα προσδιορίζεται για κάθε πτηνοτρόφο από τον αριθμό των παχυνόμενων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής προς 0,10 ευρώ ανά κοτόπουλο, καθώς και από τις όρνιθες αναπαραγωγής προς 1,5 ευρώ ανά όρνιθα αναπαραγωγής.

Ο ακριβής αριθμός των ζώων καθορίζεται από Πιστοποιητικό − Βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπάγεται έκαστος πτηνοτρόφος.

Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της παρεχόμενης εγγυήσεως, καταβάλλεται σε ετήσια βάση προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 1% επί του ανεξόφλητου εγγυημένου ποσού του δανείου. Επιπλέον, λαμβάνονται επαρκείς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα εντός τριμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
-----------------------
Πηγή: agrotypos.gr
-----------------------