Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ακτοπλοία: Αύξηση της τιμής ναύλων κατά 2,4%

Η αύξηση του κρατικού ναυλολογίου σε ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2011, δηλαδή 2,4% Αποφασίστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναφορικά με την τρέχουσα περίοδο, δηλαδή από 01-05-2012 έως και 30-04-2013 και είναι σε ισχύ από τις 20-10-2012.

Η εν λόγω αύξηση εφαρμόζεται σε συνδέσεις στις οποίες έχει υπογραφεί είτε σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αποκλειστικής εξυπηρέτησης, άνευ μισθώματος, είτε σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος.

Με το κρατικό ναυλολόγιο το Υπουργείο καθορίζει την ανώτατη τιμολόγηση της οικονομικής θέσης επιβατών, των ΙΧΕ οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρα καθώς και την τιμή ανά μέτρο στα φορτηγά. Οι ναύλοι για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων και θέσεις επιβατών (διακεκριμένη θέση, κλίνες κ.λπ.) καθορίζονται ελεύθερα από 01/11/2002.

Ιστορικό

Με την υπ’ αριθμό 3323.1/01/08/19-03-2008 (Β΄509) απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίστηκε ότι οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, πλην ταχυδρομικών αποστολών, πλοίων ακτοπλοΐας κατά σύνδεση και κατά κατηγορία πλοίου, αναπροσαρμόζονται την 1η Μαΐου κάθε έτους σε ποσοστό αντίστοιχο του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) των μηνών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, όπως αυτό επίσημα προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε).

Με την εν λόγω απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 01-05-2008, οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, αυξήθηκαν σε ποσοστό της τάξεως του 8%, για την περίοδο 01/05/2008 - 30/04/2009.

Έκτοτε, οι τιμές των ναύλων διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα επίπεδα τιμών της περιόδου 01/05/2008 - 30/04/2009.
-----------------------------
Πηγή:  marinews.gr
-----------------------------