Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Θεώρηση προς μερική κύρωση του δασικού χάρτη τω ν τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Τροιζηνίας - Μεθάνων, Ύδρας και Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πειραιάς     20.12.2017
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αρ. πρωτ.: 106176/3004
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Διονυσίου 5
Ταχ. Κώδ.: 185 45 Πειραιάς
Πληρ.: Δημ. Παπαδόπουλος
Τηλ: 210 4132843 
FAX: 210 4174490
Ηλ. Ταχ.: dash_peiraia@attica.gr 

Θέμα: Θεώρηση προς μερική κύρωση του δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου,  ΤροιζηνίαςΜεθάνων, Ύδρας και Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις τού άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με
-  την παρ. Ε άρθρου 153 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄)
-  την παρ. 3 άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α΄)
-  την παρ. 3.α . άρθρου 5 ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α΄)
-  την παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α΄)
-  το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α΄)
2.    Τις διατάξεις τού άρθρου 28 τού ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275Α΄), όπως ισχύει.
3.    Την 158576/1579/04.07.2017 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2373Β΄) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προ εκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
4.    Την 146776/2459/21.10.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».
5.    Την 163993/2909/07.12.2017 απόφαση αναπληρωτή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) ¨Συμπλήρωση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 Απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»¨.
6.    Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Ύδρας και Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που αναρτήθηκε με την 9585/228/10.02.2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Θεωρούμε τον δασικό χάρτη των παρακάτω περιοχών:
1.  Δήμος Αγκιστρίου
2.  Δήμος Αίγινας
         α. Δημοτική Κοινότητα Αίγινας
         β. Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
         γ. Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης
         δ. Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
         ε. Τοπική Κοινότητα Πέρδικας
3.  Δήμος Κυθήρων
         α. Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων
             α.1. Δημοτική Κοινότητα Αντικυθήρων
         β. Δημοτική Ενότητα Κυθήρων
             β.1. Τοπική Κοινότητα Αρωνιάδικων
             β.2. Τοπική Κοινότητα Καραβά
             β.3. Τοπική Κοινότητα Καρβουνάδων
             β.4. Τοπική Κοινότητα Κοντολιάνικων
             β.5. Τοπική Κοινότητα Κυθήρων
             β.6. Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου
             β.7. Τοπική Κοινότητα Λογοθετιάνικων
             β.8. Τοπική Κοινότητα Μητάτων
             β.9. Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου
             β.10. Τοπική Κοινότητα Μυρτιδίων
             β.11. Τοπική Κοινότητα Ποταμού
             β.12. Τοπική Κοινότητα Φρατσίων
             β.13. Τοπική Κοινότητα Φριλιγκιάνικων
4.  Δήμος Πόρου
5.  Δήμος Σπετσών
6.  Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων
          α. Δημοτική Ενότητα Μεθάνων
              α.1. Τοπική Κοινότητα Κουνουπίτσας
              α.2. Τοπική Κοινότητα Κυψέλης Μεθάνων
              α.3. Τοπική Κοινότητα Λουτροπόλεως Μεθάνων
              α.4. Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
          β. Δημοτική Ενότητα Τροιζήνας
              β.1. Δημοτική Κοινότητα Γαλατά
              β.2. Τοπική Κοινότητα Άνω Φαναρίου
              β.3. Τοπική Κοινότητα Δρυόπης
              β.4. Τοπική Κοινότητα Καρατζά
              β.5. Τοπική Κοινότητα Τακτικούπολης
              β.6.Τοπική Κοινότητα Τροιζήνας
       
 7. Δήμος Ύδρας
 της Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της επεξεργασίας και εξαίρεσης από τον αναρτημένο δασικό χάρτη των προβλεπομένων στοιχείων, στον οποίο αποτυπώνονται τα τμήματα:
α) που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως
ισχύει με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση και
β) οι εκτάσεις οι οποίες δεν διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας με κίτρινο περίγραμμα και
κίτρινη διαγράμμιση.
Αναπόσπαστο συνοδευτικό στοιχείο τής παρούσας αποτελεί το ψηφιακό αρχείο τού επεξεργασμένου δασικού χάρτη σε μορφή shapefile (.shp) με την ενσωματωμένη βάση δεδομένων, όπως προβλέπεται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
                                                                                    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
          Νάκος Δημήτριος
    Δασολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Προς:  Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
                   Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
Κοιν.:   1. Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτ. Υποθέσεων  Αποκ. Διοίκησης Αττικής
                Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκ. Διοίκησης Αττικής    Λ. Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό
3. Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος Υ.Π.ΕΝ.     Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 ΑΘΗΝΑ 4. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
    Μεσογείων 288 Τ.Κ. 155 62 ΑΘΗΝΑ
5. Δασαρχείο Πειραιά
       Ενταύθα
6. Δασαρχείο Πόρου
     18020 Πόρος