Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Αίτηση χορήγησης ενίσχυσης από ζημιές πυρκαγιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
Στις 21 Ιουνίου 2013 στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Μητάτων καλούνται οι κάτοχοι Γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που ζημιώθηκαν από την πυρκαγιά 14 - 15 Αυγούστου 2010, να προσέλθουν και να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης..

Με την υποβολή της αίτησης θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει) με την σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2010).
4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος ζημιάς) καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2011, πρέπει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό(υπεύθυνη δήλωση) με σφραγίδα από την αρμόδια ΔΥΟ, ότι παρελήφθη όμοιο.
5. Φωτοαντίγραφο των τίτλων κατοχής της εκμετάλλευσης ή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2010 (Α.Ε.Ε.)
Συμβόλαια - Μισθωτήρια.
6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
7. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέρργειας.
8. Φωτοαντίγραφο του Μητρώου εκμετάλλευσης.
----------------------------
Εκ του Δήμου Κυθήρων

-------------------------------------
Πηγή: kythira.gr
-------------------------------------